Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn 

 ASA asbl

"e Stopp fir e Mupp" 

Metteg Nelly,

Ech hun dir Fotoen an den Anhang gesaat wou d'Yasmine d'lescht Woch bei eis war mam Lucia. Du an den Dennis kennt se gär op den Internetsite setzen. D'Bewunner sinn begeeschtert an d'Zesummenarbecht mam Magali an Yasmine leeft tiptop!

Ech wollt dir heimadder och nach e groussen Merci fir deng Ennerstëtzung ausdrécken. Och eis Direktioun ass frou zesummen matt der Asa asbl ze schaffen an wert Ufank vum Joer matt engem klengen Don och op deem Wee Merci soen.

Ech wenschen dir, dem Dennis, Exi an der ganzer Famill schéin an besënnlech Feierdéeg.

Léif Gréiss, Martine

photos

info@asa-asbl.lu 

BCEE LULL LU64 0019 3555 4989 4000 

(00352 839 842)