Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn 

 ASA asbl

"e Stopp fir e Mupp" 

finances

statuts etc

à imprimer

info@asa-asbl.lu 

BCEE LULL LU64 0019 3555 4989 4000 

(00352 839 842)