Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn 

 ASA asbl

"e Stopp fir e Mupp" 

 26 mars Télévie Itzig, "Actions for life"

 04 avril Déierefest Colmar-Berg

08 avril Remise à Vineuil de Lions, un chien d'accompagnement social pour notre bénévolat   

 23 avril CAHP Basar, Walferdange

13 mai ASA assemblée générale

mise à jour 22.03.2017

info@asa-asbl.lu 

BCEE LULL LU64 0019 3555 4989 4000 

(00352 839 842)