Amicale vun der Schoul fir Assistenzhonn 

 ASA asbl

"e Stopp fir e Mupp" 

Notre site a une nouvelle adresse 

cliquez sur asa-asbl.lu

Unser Homepage befindet sich unter einer neuen Adresse.

klicken Sie asa-asbl.lu

Our website now has a new address.

click on asa-asbl.lu

info@asa-asbl.lu 

BCEE LULL LU64 0019 3555 4989 4000 

(00352 839 842)